Trains 290-296, Ethan Allen

Rutland to Rutland Center

Rutland Center to Whitehall

Whitehall to Glenville (GV Tower)

Glenville (GV Tower) to Schenectady

Schenectady to Albany-Rennselaer

Albany-Rennselaer to Poughkeepsie

Spuyton-Duyvil to Poughkeepsie

New York City (Penn Station) to Spuyton-Duyvil

Penn Station (New York City)