Trains 54, 55, 56 & 57, Vermonter

Washington Union Terminal (Virginia Avenue Junction to New York Avenue)

New York Avenue to Landover

Landover to Baltimore

Baltimore to Perryville

Perryville to Newark, DE

Newark, DE to Arsenal (Philadelphia)

Zoo Interlocking to Arsenal (Philadelphia)

Zoo Interlocking to North Philadelphia

North Philadelphia to Frankford Junction

Frankford Junction to Trenton

Rahway to Trenton

Hunter to Rahway

Kearney Connection to Hunter

Penn Station (New York City) to Kearney Connection

Penn Station (New York City) to Harold

Harold to New Rochelle

New Rochelle to Stamford

Stamford to Norwalk

Norwalk to Devon

Devon to New Haven

New Haven to Hartford

Hartford to Springfield

Springfield to Palmer

Palmer to East Northfield

East Northfield to White River Junction

White River Junction to Essex Junction

Essex Junction to St. Albans