PRR St. LouisPittsburgh Route

Q Tower to St. Elmo

St. Elmo to Terre Haute

Terre Haute to CP IJ (indianapolis)

Downtown Indianapolis

Washington Street to Richmond

Richmond to Dayton

Dayton to Xenia

Xenia to London

London to Columbus

Richmond/New Paris to Bradford

Bradford to Columbus

Columbus to Newark

Newark to Dennison

Dennison to Mingo Junction

Mingo Junction to Weirton Junction

Weirton Junction to Carnegie

Carnegie to Glanford/Esplen

Glanford/Esplen to Pittsburgh South Side Junction

Pittsburgh South Side Junction to Pittsburgh Penn Station